Δραστηριότητα του project

Ιούνιος 2018

Έναρξη έργου με υπογραφή συνεργασίας ΑΠΘ-ΔΠΘ. Ορισμός ομάδας ανάπτυξης

Οκτώβριος 2018

Απόφαση για ονομασία της πλατφόρμας UniverSIS. Προετοιμασία ιστοχώρων έργου και gitlab open-source code repo

Νοέμβριος 2018

Παρουσίαση σε Συμπόσιο για τα 20 χρόνια του ΕΔΕΤ

Ιανουάριος 2019

Πρώτες εκδόσεις εφαρμογών φοιτητή/διδάσκοντα διαθέσιμες σε gitlab.com/universis και demos students - teachers.universis.io

Μάρτιος 2019

Πρώτη εγκατάσταση εφαρμογής φοιτητών σε students.duth.gr σε ΔΠΘ

Απρίλιος 2019

Πρώτη εγκατάσταση εφαρμογής φοιτητών students.auth.gr σε ΑΠΘ

Μάιος 2019

Πρώτη εγκατάσταση εφαρμογής διδασκόντων faculty.auth.gr σε ΑΠΘ

Μαϊος 2019

Παρουσίαση έργου μετά από πρόσκληση σε Σύνοδο των Πρυτάνεων

Ιούνιος 2019

Πρώτη εγκατάσταση εφαρμογής διδασκόντων teachers.duth.gr σε ΔΠΘ

Ιούλιος 2019

Παρουσίαση πορείας του έργου σε συνάντηση τεχνικών GUNET

Σεπτέμβριος 2019

Δημιουργία CI/CD automations με gitlab pipelines και ansible scripts για διαχείριση των πολλαπλών development, staging και production instances των universis servers

Σεπτέμβριος 2019

Δοκιμές stress testing σε universis api server για δυνατότητες φόρτου σε συνθήκες μαζικών δηλώσεων

Οκτώβριος 2019

Συλλογή feedback αξιολόγησης από φοιτητές και διδάσκοντες ΑΠΘ με χρήση της πλατφόρμας Hotjar

Οκτώβριος 2019

Λύση ψηφιακών υπογραφών για βαθμολόγια διδασκόντων με χρήση συσκευής cryptotoken

Νοέμβριος 2019

Επανασχεδίαση διαδικασίας δηλώσεων μαθημάτων για βελτίωση εμπειρίας φοιτητή

Δεκέμβριος 2019

Ανάπτυξη λύσης παρακολούθησης μετρικών υγείας και απόδοσης της πλατφόρμας UniverSIS με χρήση Kibana dashboards και Elasticsearch

Δεκέμβριος 2019

Λειτουργία universis API ως multi-instance node.js processes με δυνατότητες scale out

Ιανουάριος 2020

Πιλοτική εγκατάσταση εφαρμογής γραμματείας registrar.auth.gr σε ΑΠΘ και δοκιμές από κεντρική υποστήριξη Γραμματειών

Φεβρουάριος 2020

Χρήση του students.auth.gr για μαζικές δηλώσεις φοιτητών. Επίλυση προβλήματος απόκρισης κάτω από φόρτο δεκάδων χιλιάδων κλήσεων

Μάρτιος 2020

Προσθήκη μηχανισμού μηνυμάτων μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, γραμματείας και φοιτητών

Απρίλιος 2020

Εμπλουτισμός λειτουργίας registrar με custom αναζητήσεις, ιστορικό ενεργειών

Μαϊος 2020

Ενσωμάτωση Jasper Report Server για παραγωγή πιστοποιητικών και αναφορών

Μαϊος 2020

Υλοποίηση αιτήσεων πρόθεσης συμμετοχής σε εξετάσεις για ενημέρωση του διδάσκοντα. Υλοποίηση αναφορών στατιστικών γραμματείας

Ιούνιος 2020

Λύση ψηφιακών υπογραφών σε έκδοση πιστοποιητικών από γραμματείες

Ιούλιος 2020

Νέα ροή αιτήσεων ορκωμοσίας και διαχείρισης ανακηρυγμένων-πτυχιούχων

Αύγουστος 2020

Αξιοποίηση εφαρμογής registrar για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πτυχιούχων Ιατρικής ΑΠΘ με μαζική έκδοση πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών για δήλωση ειδικότητας

Σεπτέμβριος 2020

Σύνθεση πρώτου πακέτου 35+ πρότυπων πιστοποιητικών βασικών χρήσεων για ενεργούς φοιτητές, τελειόφοιτους, πτυχιούχους σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Οκτώβριος 2020

Υλοποίηση νέας εφαρμογής Universis Signer συμβατή με Win, MacOSX, Linux για ψηφιακές υπογραφές μέσω κρυπτοσυσκευών (usb cryptotokens) και απλών αρχείων (software certificate stores). Λειτουργία δήλωσης συγγραμμάτων σε ΕΥΔΟΞΟ με έλεγχο δήλωσης μαθημάτων φοιτητή σε πραγματικό χρόνο

Νοέμβριος 2020

Υλοποίηση μηχανισμού ελέγχου γνησιότητας με QR code scanning για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται. Διάθεση πρωτοτύπου σε οποιονδήποτε παραλήπτη σε τρίτες υπηρεσίες, ΑΣΕΠ, Διευθ.Β’θμιας κ.α.

Δεκέμβριος 2020

Ολοκλήρωση αυτοματοποιημένης διαχείρισης ορκωμοσίας για ομάδες φοιτητών με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή τελετή. Διαδικασία ανακήρυξης με βήματα ελέγχου προϋποθέσεων, κατάθεσης δικαιολογητικών και έκδοσης πιστοποιητικών. Εκπαίδευση προσωπικού γραμματειών σε λειτουργίες του registrar. Διερεύνηση για διασύνδεση με eDiplomas.

Ιανουάριος 2021

Διεύρυνση πακέτου 100+ πρότυπων πιστοποιητικών με υποστήριξη Αναλυτικών βαθμολογιών, Diploma Supplement, Φύλλου Βαθμολογίας και άλλων πιστοποιητικών που απαιτούνται για την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης διαδικασίας ορκωμοσιών

Φεβρουάριος 2021

Τρίτη περίοδος κατάθεσης δηλώσεων μαθημάτων με χρήση του UniverSIS, διορθώσεις σε θέματα απόκρισης σε φόρτο, αξιοποίηση εργαλείων monitoring πλατφόρμας και υλοποίηση custom rules προϋποθέσεων δήλωσης. Deployment του UniverSIS για τους σκοπούς του EPICUR Virtual University Registration System (VURS) που εξυπηρετεί δράσεις κινητικότητας για την κοινοπραξία των 8 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων του European Universities Initiative (EUI) στην οποία συμμετέχει το ΑΠΘ

Μάρτιος 2021

Ολοκλήρωση δευτερευόντων data models για θέματα υποτροφιών, πρακτικών με υποστήριξη δυναμικών κριτηρίων που επιλέγει η Γραμματεία ως προϋποθέσεις για το δικαίωμα υποψηφιότητας

Απρίλιος 2021

Υποστήριξη πράξεων πληρωμών για έκδοση πιστοποιητικών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ebanking

Μάιος 2021

Αντιγραφή προγράμματος σπουδών με όλα τα συνδεδεμένα αντικείμενα (κατευθύνσεις, μαθήματα, προϋποθέσεις). Μαζική τροποποίηση στοιχείων μαθήματος σε καρτέλες φοιτητών

Ιούνιος 2021

Προετοιμασία συστήματος γεγονότων τάξης για καταγραφή, διαχείριση και εμφάνιση προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων

Ιούλιος 2021

Μαζική παραγωγή, έκδοση, υπογραφή και εκτύπωση πιστοποιητικών με παραγωγή αιτήματος από γραμματεία εκ μέρους του φοιτητή για εξυπηρέτηση αναγκών πρωτοετών

Αύγουστος 2021

Αιτήσεις αλλαγής κατάστασης φοίτησης, αναστολή, διαγραφή με διασφάλιση τήρησης διαδικασίας.

Σεπτέμβριος 2021

Πρώτη υλοποίηση και λειτουργία συστήματος εγγραφών πρωτοετών με αυτοματοποίηση εισαγωγής δεδομένων από αρχεία επιτυχόντων του ΥΠΑΙΘ. Δημιουργία προσυμπληρωμένων αιτήσεων με στοιχεία επιτυχόντα για υποβολή υποχρεωτικών και προαιρετικών δικαιολογητικών ανά κατηγορία επιτυχόντων

Οκτώβριος 2021

Έναρξη ανάπτυξης συστήματος ΜΟΔΙΠ για θέματα ποιότητας. Υλοποίηση συστήματος ανώνυμης αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα από φοιτητή. Έναρξη ανάπτυξης συστήματος αιτήσεων σίτισης

Νοέμβριος 2021

Προσθήκες σε σύστημα ΜΟΔΙΠ για καταχώρηση πληροφοριών μαθήματος και διδάσκοντα

Δεκέμβριος 2021

Εξέλιξη ψηφιακών υπογραφών βαθμολογίων με χρήση cloud signing τεχνικών που δεν απαιτούν κατοχή συσκευής cryptotoken για απλουστευμένη χρήση από διδάσκοντες

Ιανουάριος 2022

Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικού με πληκτρολόγηση σύντομου κωδικού μικρού χρόνου ζωής

Φεβρουάριος 2022

Ολοκλήρωση αναφορών στατιστικών γραμματείας τμήματος με βάση τα πρότυπα της ΕΛΣΤΑΤ

Μάρτιος 2022

Υλοποίηση υποβολής ψηφιακά υπογεγραμμάτων βαθμολογίων και από γραμματεία για πλήρη έλεγχο της προέλευσης βαθμών. Έλεγχος ψηφιακής υπογραφής βαθμολογίου και αντιπαραβολή με ίχνη μεταβολής βαθμών. Πλήρη διασύνδεση με ediplomas.gr της GUNET καθώς και συνεργασία με blueprints.ediplomas.gr για ορισμό αποδιδόμενων τίτλων σπουδών

Απρίλιος 2022

Ολοκλήρωση συστήματος ΜΟΔΙΠ με υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης μετρικών και στόχων. Διόρθωση για vulnerability που ανιχνεύθηκε από ερευνητή στον UniverSIS API

Μάιος 2022

Προετοιμασία σειράς δίγλωσσων πιστοποιητικών σε ελληνικά/αγγλική για χρήση από φοιτητές και σε φορείς στο εξωτερικό

Ιούνιος 2022

Προετοιμασία συστήματος καταγραφής παρουσιών/απουσιών σε διδασκαλία τάξεων. Υλοποίηση διαδικασίας αίτησης από φοιτητή για αναβαθμολόγηση σε μάθημα

Ιούλιος 2022

Σύνδεση με υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών πτυχιούχων του gov.gr. Προετοιμασία συστήματος φοιτητικής μέριμνας για αιτήσεις σίτισης και στέγασης

Αύγουστος 2022

Προετοιμασία συστήματος παραγωγής και εκτύπωσης μεμβράνης πτυχίων με χρήση ιστορικού Τμήματος για άντληση Προέδρου και Πρύτανη και ειδική πρόνοια για μετάφραση στοιχείων φοιτητή σε locale αρχαϊζουσας ελληνικής

Σεπτέμβριος 2022

Αναβάθμιση συστήματος εγγραφών πρωτοετών για απ’ευθείας άντληση δεδομένων από API του ΥΠΑΙΘ. Δημιουργία προσωρινών λογαριασμών εγγραφής, αποστολή sms/email, έλεγχος δικαιολογητικών από γραμματεία και απλοποίηση εγγραφής

Οκτώβριος 2022

Λειτουργία αιτήσεων σίτισης και διαχειριστικού περιβάλλοντος αιτήσεων για έλεγχο από Λέσχη

Νοέμβριος 2022

Διασύνδεση UniverSIS με ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ για αυτόματη άντληση μετρικών και δεικτών από το SIS

Δεκέμβριος 2022

Επέκταση συστήματος εγγραφών για κατάθεση αιτήσεων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Κατατακτήριες Εξετάσεις. Δημιουργία νέων χρηστών με αυτοεγγραφή σε συνεργασία με τον OAUTH server (Keycloak)

Ιανουάριος 2023

Παραγωγική λειτουργία της άντλησης στοιχείων πτυχιούχων από gov.gr για παραγωγή πιστοποιητικών τίτλων σπουδών. Δυνατότητα δημιουργίας μαζικών δηλώσεων μαθημάτων

Φεβρουάριος 2023

Αναζήτηση φοιτητή σε ιδρυματικό επίπεδο. Πλήρης διασύνδεση με API συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ για στοιχεία παραγγελίας και παράδοσης συγγραμμάτων στον φοιτητή

Μάρτιος 2023

Προσθήκη λειτουργιών προηγμένης αναζήτησης με logical expression query builder και επιλογή στήλης πληροφοριών από όλα τα διαθέσιμα πεδία φοιτητών

Απρίλιος 2023

Ανάπτυξη λύσης διαχείρισης γεγονότων και προγραμμάτων διδασκαλίας μαθημάτων από Γραμματείες σε συνδυασμό με παρακολούθηση απουσιών/παρουσιών από Διδάσκοντες

Μάιος 2023

Αναβάθμιση front end εφαρμογών σε Angular 15 ανοίγοντας το δρόμο για αξιοποίηση local browser storage και caching δεδομένων από κλήσεις στον API

Ιούνιος 2023

Αυτοματοποίηση εγκατάστασης πλατφόρμας ανάλυσης logs με χρήση του ELK και Kibana stack που προσφέρουν εξαιρετικά εργαλεία δημιουργίας dashboard ελέγχου

Επόμενοι στόχοι

Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα του UniverSIS

Υποστήριξη Κινητικότητας

Σύστημα διαχείρισης εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών ανταλλαγής σε Προγράμματα Erasmus κ.α.

Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΔΙΒΙΜ

Σύστημα διαχείρισης Δράσεων Δια Βίου Μάθησης